Iwabradyna - nowa nadzieja dla pacjentów…?

Katarzyna Maludzińska, Kornelia Marczyk

Iwabradyna to pierwszy lek działający na komórki węzła zatokowego, który w sposób selektywny zwalnia częstość spoczynkowego i wysiłkowego rytmu serca poprzez wybiórcze hamowanie prądu rozrusznikowego If . Nie oddziałuje na amplitudę oraz czas trwania potencjałów czynnościowych. To alternatywa dla pacjentów nie tolerujących oraz z przeciwwskazaniami do stosowania beta-adrenolityków z porównywalną skutecznością działania oraz korzystniejszym profilem działań niepożądanych. W przeciwieństwie do beta- adrenolityków nie wykazuje ujemnego działania inotropowego.
Badanie BEAUTIFUL wykazało zmniejszenie częstości hospitalizacji o 36 % u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo- naczyniowego i rewaskularyzacji naczyń wieńcowych o 30% . [1] [2] [3]
Iwabradyna ma wysoki indeks terapeutyczny , a jej skuteczność została potwierdzona badaniami INITIATIVE oraz ASSOCIATE. Brak wpływu na naczynia obwodowe, w tym nerkowe, oraz bradykardię pozwala na zastosowanie jej również w przypadkach omdleń odruchowych i w niewydolności mięśnia sercowego po przeszczepie nerki. [4][5] Badanie SHIFT wykazało natomiast zmniejszenie śmiertelności o ok. jedną czwartą w przypadku niewydolności mięśnia sercowego. [6]
Iwabradyna znalazła zastosowanie w chorobie wieńcowej, natomiast w przeciwieństwie do bisoprololu, wpływa na poprawę życia seksualnego u mężczyzn.[7]
Lek ten od chwili wprowadzenia do lecznictwa budził wiele nadziei jak i wątpliwości związanych z jego działaniem i skutecznością w porównaniu z innymi tańszymi lekami o podobnym działaniu .
W 2008 roku Rada Konsultacyjna AOTM ogłosiła kilka wniosków dotyczących działania tego leku twierdząc, iż nie ma dowodów naukowych potwierdzających lepszą skuteczność kliniczną iwabradyny w stosunku do atenololu, a także amlodypiny .
W przypadku bezpieczeństwa stosowania iwabradyny stwierdzono, iż wywołuje ona częstsze działania niepożądane w porównaniu z komparatorami np. nitratami, bądź blokerami kanałów wapniowych . Dodatkowo działania niepożądane ze strony układu krążenia, a także zaburzenia siatkówkowe i brak danych o działaniu długofalowego podawania tego leku przeważyły o skreśleniu w 2008 roku iwabradyny z listy leków refundowanych . [8,9]
Także w przeprowadzonym na iwabradynie badaniu BEAUTIFUL mimo pozytywnych opinii o leku – zmniejszenie ryzyka zawału serca u chorych z tętnem równym 70 i więcej, a także zmniejszenie konieczności wszczepiania by-passów i angioplastyki wieńcowej o 30%- oceniono iż badania trwały za krótko żeby stwierdzić czy lek ten zmniejsza ryzyko zgonów. [10]

Źródła
[1) Iwabradyna- alternatywa czy ,, wartość dodana,, w stosunku do leków beta- adrenolitycznych? Beata Przybysz, Agnieszka Serafin, Krzysztof J. Filipiak
http://pl.scribd.com/doc/76833059/iwabradyna
[2] Iwabradyna- ,,piękny,, lek w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową i dysfunkcją lewej komory? Badanie BEAUTIFUL . Dr nauk med. Przemysław Trzeciak.
Medycyna faktów Vol. 2 /NR (2) 2009
http://www.mededu.pl/pdf/2010_08_12_14_30_42_pl_medycyna_faktow_1_2009.pdf
[3] Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo- naczyniowe- implikacje kliniczne w świetle wyników badania BEAUTIFUL. Marcin Barylski, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Geriatria 2008; 2 : 255-266
http://www.akademiamedycyny.pl/geriatria/archiwum/200803_geriatria_badan...
[4] Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłożu wazowagalnym. Adam Kowalczyk, Anna Krystyna Kowalczyk, Dariusz Kozłowski.
Geriatria 2011; 5 : 212-219
http://www.akademiamedycyny.pl/geriatria/archiwum/201103_geriatria_Wspol...
[5] Niewydolność serca po przeszczepie nerek - część II. Możliwości leczenia. Anna Cichocka, Małgorzata Lelonek. Folia Cardiologica Excerpta 2011 , tom 6, nr 3, 180-188.
[6] Iwabradyna nowa nadzieja dla chorych na niewydolność serca. Bogdan Ostrowski.
Czasopismo Aptekarskie NR 12 (204) grudzień 2010
http://www.cza.pl/cza-arch-pdf/2010/cza12-2010.pdf
[7] Efficacy of ivabradine and bisoprolol In patients with stable angina: results of comparative randomized open- label study. Alexander O. Kan, Feruza M. Bekmetova, Ravhanbek D. Kurbanov, Alexander B. Shek, Umid A. Abdusattarov.
Polski Przegląd Kardiologiczny 2012; 14 (1) : 23-28
http://cornetis.pl/pliki/PPK/2012/1/PPK_2012_1_23.pdf
[8] MINISTERSTWO ZDROWIA RZECZNIK PRASOWY
Informacja o usunięciu iwabradyny z wykazu leków refundowanych
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=...
[9] Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Konsultacyjna
Uchwała nr 50/14/2008 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie finansowania w ramach listy leków refundowanych iwabradyny (Procoralan®) w leczeniu objawowej przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej u pacjentów z prawidłowym rytmem zatokowym i przeciwwskazaniami lub nietolerancją beta-adrenolityków
http://www.aotm.gov.pl/assets/files/Rada/uchwala_rk_aotm_50_14_2008_iwab...
[10] Iwabradyba nie będzie refundowana
http://laboratoria.net/pdf/?get=L3BsL2FrdHVhbG5vc2NpL19pdGVtLDUyNDQscHJp...